TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Świadczenia postojowe

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Świadczenia postojowe dla przedsiębiorców (jednoosobowych) oraz osób wykonujących umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę  agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia 
- stan na dzień 27 marca 2020 r.

Warunkiem skorzystania z tzw. świadczenia postojowego (finansowanego z Funduszu Pracy), jest przestój w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.


Świadczenie postojowe będzie przysługiwać osobom:

1. PROWADZĄCYM POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, jeśli:

a. rozpoczęła prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r.,

b. nie zawiesiła ona działalności oraz jeśli przychód z jej prowadzenia (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych) uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

c. zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

c. wymogów, o których mowa w pkt. a. i b. powyżej nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług; oraz

2. OSOBOM WYKONUJĄCYM UMOWĘ AGENCYJNĄ, UMOWĘ ZLECENIA, INNĄ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG, DO KTÓREJ STOSUJE SIĘ PRZEPISY DOTYCZĄCE ZLECENIA ALBO UMOWĘ O DZIEŁO, jeśli:

a. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

b. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

o ile osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.


Świadczenie postojowe będzie przysługiwać ww. osobom zamieszkującym na terenie RP, jeśli:

1. są obywatelami RP,

2. posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3. są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Świadczenie będzie przysługiwać w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.
W przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, świadczenie postojowe będzie przysługiwać w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.


Uwaga! W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.


Aby móc skorzystać z powyższego świadczenia, należy złożyć wniosek do ZUS-u, w formie papierowej bądź elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS. W dniu 27 marca 2020 r. w drodze autopoprawki doprecyzowano, że wniosek o świadczenie postojowe należy złożyć w terminie 3 miesięcy od miesiąca w którym został zniesiony/ogłoszony stan epidemii. Osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej wniosek ten będzie musiała złożyć za pośrednictwem zleceniodawcy bądź zamawiającego. Wypłata świadczenia postojowego będzie realizowana w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek bankowy.


Informujemy, iż powyższe informacje oparte są na Rządowym projekcie ustawy. W dniu 26 marca 2020 r. projekt ten wpłynął do Sejmu i został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu 27 marca 2020 r. wpłynęła autopoprawka do projektu ze zmianami w zakresie świadczenia postojowego, które są uwzględnione w niniejszej informacji. Pragniemy poinformować, iż są to projektowane zmiany, które mogą zostać jeszcze doprecyzowane lub zmienione. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wejściu w życie ostatecznej treści proponowanych regulacji.


Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem weryfikacji, czy kwalifikują się Państwo do skorzystania ze świadczenia postojowego, a w późniejszym terminie - celem wsparcia w procesie składania wniosku do ZUS.


Już w poniedziałek (30.03.2020 r.) omówimy temat DOFINANSOWAŃ ZATRUDNIENIA. Zapraszamy!