TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek

Szanowni Państwo,

W wyniku ogłoszenia stanu epidemii w Polsce znaczna ilość przedsiębiorców narażona jest na ogromne straty finansowe, a w najgorszym przypadku są narażeni na ogłoszenie upadłości w przypadku niewypłacalności. W dniu 26 marca 2020 r. rząd złożył w sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która to jest częścią tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa (dalej: „TA”) jest pakietem, który ma na celu ochronę miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego obywateli, rolników i przedsiębiorców.

Na pakiet TA składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa, o której mowa powyżej); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR) opracowane przez: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; KNF; PFR; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi.

W związku z powyższym pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na cykl artykułów pt. „Tarcza Antykryzysowa”, w którym to będziemy zawierać najważniejsze informacje o projektowanych zmianach istotnych dla przedsiębiorców. 

 

W dniu dzisiejszym omówimy temat dotyczący ZWOLNIENIA Z TYTUŁU NIEOPŁACONYCH SKŁADEK:

W projektowanych zmianach proponowane jest, aby przedsiębiorcy, którzy mają nieopłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zostali zwolnienie z ich opłacenia za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług tzw. „zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek”.

Jednak co istotne nie będzie to zwolnienie z urzędu, gdyż przedsiębiorca, który chce skorzystać ze zwolnienia musiałby złożyć odpowiedni wniosek do ZUS. Wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek należy przekazać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. Jednak za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z obowiązku ich składania.

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:

1. jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

2. wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;

3. jest mikroprzedsiębiorcą;

4. nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych specustawą;

5. dotyczy tylko osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia - przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Powyższe przepisy są dopiero projektem i na bieżąco mogą ulegać zmianie, aż do czasu ich wejścia w życie. Kancelaria będzie na bieżąco informowała Państwa o postępach ustawodawcy we wprowadzaniu projektowanych przepisów. 

Kancelaria udziela pomocy prawnej i będzie również analizowała (po wejściu w życie ww. zmian) przesłanki uprawniające dany podmiot do skorzystania ze zwolnienia oraz będzie przygotowywała odpowiednie wnioski w sprawie zwolnienia z nieopłaconych składek. Zapraszamy do kontaktu i bieżącego śledzenia naszej strony internetowej! 

Już jutro omówimy temat ŚWIADCZEŃ DLA ZATRUDNIONYCH NA UMOWY ZLECENIA LUB O DZIEŁO ORAZ SAMOZATRUDNIONYCH. Zapraszamy!