Specjalizacje

Przekształcanie spółek

W zakresie przekształcania i restrukturyzacji Spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy następujące usługi:

 • Łączenie Spółek
 • Podziały Spółek
 • Przekształcenia Spółek
 • Sprzedaż i zakup udziałów (akcji) Spółek
 • Wsparcie w sprzedaży i zakupie przedsiębiorstw
 • Przeprowadzanie due diligence przedsiębiorstw
 • Przygotowywanie umów joint venture
 • Przygotowywanie umów związanych z udziałem w spółkach prawa handlowego

Obsługa Inwestorów Zagranicznych i Cudzoziemców

Kancelaria optymalizuje procesy rejestracji spółek dla inwestorów zagranicznych oraz świadczy reprezentację przed właściwymi urzędami. Kompleksową obsługę prawną świadczymy w językach angielskim i niemieckim.

Kancelaria świadczy również szeroko rozumiane usługi legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, w tym oferuje wsparcie w:

 • Uzyskiwaniu zezwolenia na pracę
 • Uzyskiwaniu zezwolenia na zamieszkanie/osiedlenie się na czas oznaczony
 • Przygotowywaniu wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego
 • Przygotowywaniu wniosków o wydanie Karty Polaka Wsparcie tłumacza

Audyty prawne

Kancelaria prowadzi due diligence przedsiębiorstw w następującym zakresie:

 • Audyt dokumentacji pracowniczej
 • Audyt umów i kontraktów
 • Audyt należności i należności odsetkowych

Sektor IT, Nowe Technologie, e-commerce

Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu, weryfikacji i aktualizacji umów wdrożeniowych (również w metodologii Agile), umów serwisowych, umów licencji oraz umów dotyczących autorskich praw majątkowych.

W Kancelarii znajdziecie Państwo specjalistyczne doradztwo w zakresie Prawa Zamówień Publicznych oraz reprezentację przed KIO.

Kancelaria wdraża optymalizację podatkową wynagrodzeń za pracę twórczą.

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie w zakresie zakładania spółek celowych na potrzeby projektów innowacyjnych, komercjalizacji wiedzy, spółek spin-off oraz spin-out.

Dla branży e-commerce Kancelaria świadczy doradztwo prawne i usługi m.in. opracowywania regulaminów sklepów internetowych oraz dokumentów polityki prywatności.

Umowy międzynarodowe

W ramach międzynarodowego podejścia prawnicy Kancelarii wspierają polskich przedsiębiorców we współpracy z kontrahentami zagranicznymi. Usługi świadczone są w języku angielskim i języku niemieckim. Klientami Kancelarii są spółki z kapitałem zagranicznym oraz inwestorzy zagraniczni pochodzący z takich krajów jak Indie, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Anglia, Finlandia, Szwecja.

Zamówienia Publiczne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców, na każdym etapie postępowania i realizacji Zamówienia Publicznego.

Zamawiających Kancelaria wspiera w procesach:

 • Sporządzania dokumentacji SIWZ
 • Wskazywania ryzyka związanego z procedurą przetargową
 • Opracowania wzorów umów, odpowiedzi na pytania oferentów, odpowiedzi na odwołania i skargi, sporządzania skarg
 • Opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z procedurą przetargową
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym
 • Wykonawców Kancelaria wspiera w procesach:
 • Sporządzania  ofert
 • Przygotowania dokumentu pełnomocnictwa konsorcjum, zgodnego z treścią i wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Sporządzania pism i pytań do Zamawiającego
 • Oceny wzorów umów zamieszczanych w ramach SIWZ (wskazanie ryzyka, postanowień niekorzystnych dla Wykonawców)
 • Przygotowywania i składania odwołań, przystąpień do odwołań, skarg, odpowiedzi na skargi
 • Opracowania wzorów umów konsorcjum i umów podwykonawczych
 • Reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą

Partnerstwo Publiczno-Prywatne i Koncesje

Dla sektora publicznego i podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy usługi doradztwa na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania PPP w pełnym zakresie

Doradztwo i usługi prawne obejmują:

 • Udzielanie wskazówek dla podmiotu publicznego, dotyczące wyboru partnera prywatnego w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności
 • Opracowywanie opinii prawnych
 • Przeprowadzanie analizy prawno-ekonomicznej możliwości przeprowadzenia inwestycji w formule PPP lub koncesji
 • Wybór odpowiedniej procedury postępowania i wskazanie przesłanek do jej realizacji
 • Tworzenie modelu finansowego, uwzględniającego zwrot podatku VAT z inwestycji
 • Identyfikację i określenie modeli partnerstwa dla wybranego projektu
 • Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Udział w negocjacjach
 • Konstruowanie SIWZ
 • Opracowanie umów PPP
 • Tworzenie i rejestracja spółek celowych
 • Identyfikacja, ocena  i podział ryzyk dla stron projektu
 • Propozycja podziału zadań
 • Reprezentacja procesowa
 • Dialog techniczny
 • Konsultacje społeczne

Własność intelektualna

Kancelaria specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, jej prawnicy:

 • Doradzają w zagadnieniach związanych z prawem nowych technologii oraz prawem Internetu
 • Opracowuj a regulaminy świadczenia usług, polityki ochrony prywatności i danych osobowych
 • Przygotowują umowy licencyjne regulujące funkcjonowanie m.in. serwisów społecznościowych, w ramach których rozpowszechniane są treści zamieszczane przez użytkowników
 • Zajmują się ochroną autorskich praw majątkowych i osobistych
 • Zapewniają kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa IT
 • Przygotowują, opiniują oraz negocjują umowy o wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych, a także standardowych systemów modyfikowanych następnie na potrzeby zamawiającego
 • Doradzają w zakresie umów dostawy oprogramowania, sprzętu komputerowego jak i o świadczenie usług serwisowych (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny)
 • Doradzają również w zakresie umów outsourcingowych, a także o stworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych

Nieruchomości i Prawo budowlane

Zakres czynności prawników Kancelarii z zakresu prawa budowlanego obejmuje:

 • Przygotowanie i negocjowanie umów procesu budowlanego, w tym procesów budowlanych prowadzonych według standardów FIDIC, takich jak umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy na zastępstwo inwestycyjne, kontrakty inżynierskie
 • Przygotowywanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich
 • Realizację procesu budowlanego w ramach zamówień publicznych
 • Reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (postępowanie polubowne i mediacja, spory sądowe

Postępowania sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów polskich i zagranicznych przed Sądami Powszechnymi.

Finanse publiczne

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

 • Prawa zamówień publicznych
 • Prawa handlowego
 • Prawa lokalowego i prawa nieruchomości
 • Prawa pracy
 • PPP i koncesji
 • Tworzenia spółek celowych
 • Uczestnictwo z sesjach organów JST
 • Zastępstwo procesowe i nieprocesowe
 • Wydawanie opinii prawnych
 • Dokonywanie analiz prawno-finansowych