TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Tarcza Finansowa PFR

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Tarcza Finansowa PFR

- stan na dzień 19 maja 2020 r.

 

Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników - nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 skierowany do polskich przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR dla firm i pracowników to program wsparcia o wartości 100 mld zł, skierowany do:

- mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika), oraz

- małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Celem Tarczy Finansowej PFR jest ochrona rynku pracy oraz zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców.

PFR oferuje mikrofirmom i MŚP subwencje finansowe możliwe do uzyskania za pośrednictwem banków. Duże firmy będą mogły skorzystać z kilku rodzajów finansowania, dostępnego bezpośrednio w Polskim Funduszu Rozwoju.

Wszystkie te rozwiązania mają na celu:

- poprawić płynność finansową firm;

- zrekompensować im szkody poniesione w wyniku pandemii;

- ochronić miejsca pracy, szczególnie w mikrofirmach i MŚP;

- wesprzeć działanie sektorów najmocniej dotkniętych skutkami pandemii.

Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł, co stanowi 4,5 proc. polskiego PKB.

Powyższa kwota została podzielona na trzy obszary finansowania:

- Tarcza Finansowa dla mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych) – 25 mld zł,

- Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, do 249 pracowników) – 50 mld zł,

- Tarcza Finansowa dla dużych firm (powyżej 249 pracowników) – 25 mld zł

Co jest wymagane do złożenia wniosku w ramach tarczy finansowej PFR?

1. Aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze, dane firmy,

2. Aktywny dostęp do bankowości internetowej dla firm,

3. Brak zaległości w płatnościach podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,

4. Aktualne pełnomocnictwo do reprezentowania firmy i dysponowania środkami w banku,

5. Upewnienie się, że działalność była prowadzona na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- Firma, która na 31 grudnia 2019 r. zatrudniała od 1 do 9 pracowników (na podstawie stosunku pracy, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz jej roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekraczała kwoty 2 mln euro traktowana jest jako mikrofirma - ważne! oba te warunki muszą być spełnione łącznie,

- jako MŚP PFR traktuje firmy zatrudniające na 31 grudnia 2019 r. do 249 osób (na podstawie stosunku pracy, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną), których roczny obrót za 2019 r. nie przekraczał 50 mln euro lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekraczała 43 mln euro, pod warunkiem, że firmy takie nie są mikrofirmami lub Beneficjentami Programu DP (tarcza finansowa PFR dla dużych firm),

- Na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy lub MŚP należy uwzględniać również dane tych przedsiębiorstw, w ramach których zachodzą relacje powiązania lub partnerstwa. Dla celów ustalenia statusu przedsiębiorstwa oraz oceny relacji powiązania lub partnerstwa zaleca się zapoznanie się wytycznymi zamieszczonymi w Załączniku I do Rozporządzenia 651/2014 Komisji Europejskiej.

6. Upewnienie się, że zatrudniano przynajmniej 1 pracownika na podstawie umowy o pracę (nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy) - to warunek konieczny, żeby przystąpić do programu subwencji; do wyliczenia subwencji brani będą pod uwagę wszyscy pracownicy, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne,

7. Przygotowanie danych finansowych firmy - przede wszystkim dane o spadku obrotów miesiąc do miesiąca (np. marzec do lutego 2020 r.), lub rok do roku (np. marzec 2020 r. - marzec 2019 r.).

UWAGA! Podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR oraz jej wysokość są rejestry publiczne. Dlatego ważne jest, by przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie środków złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie oraz zatwierdzenie przez MF:

- deklaracje VAT-7 za marzec 2020 i VAT-7K za I kwartał br. można składać od 1 kwietnia 2020 r.,

- deklaracje VAT-7 za kwiecień można składać od 1 maja 2020 r.

Wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak np. świadczenie postojowe. 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę PFR: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 249 pracowników można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną w następujących bankach:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią, celem skorzystania z pomocy prawnej.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat odmrażania pracy sądów na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0. Zapraszamy!