Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż poszkodowany w wypadku samochodowym (lub nabywca jego wierzytelności) ma prawo żądać od ubezpieczyciela zwrotu kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy)

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż poszkodowany w wypadku samochodowym (lub nabywca jego wierzytelności) ma prawo żądać od ubezpieczyciela zwrotu kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy)

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 2 września 2019 r., sygn. akt III CZP 99/18 wyjaśnił, że poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania.

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że „w prawie cywilnym obowiązuje zasada pełnego odszkodowania (art. 361 § 2 k.c.), a ubezpieczyciel, który odpowiada z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jak ubezpieczony, również - co do zasady - odpowiada za całą szkodę w granicach związku przyczynowego w ujęciu art. 361 § 1 k.c. Pełne odszkodowanie obejmuje wszystkie szkodliwe skutki zdarzenia stanowiącego czyn niedozwolony, z którym ustawa łączy odpowiedzialność odszkodowawczą - zarówno powstałe wraz z tym zdarzeniem, jak i powstałe później - jeżeli tylko pozostają z tym zdarzeniem w adekwatnym związku przyczynowym, tj. stanowią jego normalne następstwo (…) W świetle tych rozważań uzasadniony jest wniosek, że zlecenie przez poszkodowanego osobie trzeciej ekspertyzy na potrzeby dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela pozostaje w normalnym związku przyczynowym w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. z wypadkiem komunikacyjnym, a jej koszt wchodzi w określony w art. 361 § 2 k.c. zakres szkody objętej należnym odszkodowaniem od ubezpieczonego i tym samym od ubezpieczyciela, jeżeli w stanie faktycznym sprawy, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności, zlecenie ekspertyzy, jak i jej koszt były celowe, niezbędne, konieczne, racjonalne oraz wystarczająco uzasadnione z punktu widzenia efektywnej realizacji roszczenia odszkodowawczego”.

Powyższe tezy są korzystne dla poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Poszkodowany może wykonać prywatne ekspertyzy przed skierowaniem roszczenia do ubezpieczyciela, o ile będzie to niezbędne. Wówczas poniesione koszty przez poszkodowanego powinny zostać zwrócone przez ubezpieczyciela.