Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- zerowy PIT dla młodych od dnia 1 sierpnia 2019 r. - okiem pracodawcy i zleceniodawcy

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Zerowy PIT dla młodych od dnia 1 sierpnia 2019 r. - okiem pracodawcy i zleceniodawcy

Od dnia 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowy art. 21 ust. 1 pkt 148) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa o PIT”), z którego wynika zwolnienie dla przychodów osiąganych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26 roku życia;

- nie został przekroczony limit zwolnienia, czyli 85 528 zł w roku podatkowym (z wyjątkiem 2019 r., w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł); oraz

- uzyskany przychód jest przychodem z pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy lub przychodem ze zlecenia. UWAGA! Należy mieć na uwadze, że zwolnienie nie obejmuje wszystkich rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych- wyłącznie przychody z pracy oraz ze zleceń. Inne przychody, np. z umów o dzieło lub przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie są objęte zwolnieniem.

Pracodawca nie ma obowiązku stosowania powyższego zwolnienia przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodowy uzyskanych w 2019 r. przez pracownika - będzie ono uwzględniane przez podatników dopiero na etapie składania zeznania PIT za 2019 r.

Jednakże, jeśli pracownik złoży pracodawcy stosowne oświadczenie, wskazujące, że uzyskane przez niego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148) ustawy o PIT będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu, to pracodawca zostanie zwolniony z obowiązku poboru zaliczek na PIT za takiego pracownika również od dochodów uzyskanych w 2019 r. przez taką osobę. Pracodawca w momencie, gdy otrzyma takie oświadczenie, ma się do niego zastosować nie później niż w miesiącu po otrzymaniu oświadczenia. Przepisy nie określają natomiast daty, do której pracownik musi złożyć oświadczenie.

Powyższe ma zastosowanie w bieżącym 2019 r., bowiem od dnia 1 stycznia 2020 r. zaliczki na podatek dochodowy nie będą pobierane automatycznie (czyli bez żadnego wniosku) do kwoty 85.528 zł, natomiast pracownik może złożyć wniosek o to, by były one pobierane przez pracodawcę już wcześniej.

W ustawie o PIT nie sprecyzowano, w jaki sposób określać moment ukończenia 26 lat. Należałoby przyjąć, że decydujący będzie dzień urodzin pracownika. Zerowy PIT dla młodych oznacza więc obowiązek monitorowania przez płatnika wieku swojego pracownika bądź zleceniobiorcy.

Czy osoby, które nie ukończyły 26 lat będą bardziej zainteresowane podjęciem „pracy” na podstawie umowy zlecenie? Bardzo możliwe bowiem wynagrodzenie z takiej umowy, gdy dotyczy osoby uczącej się jest zwolnione ze składek ZUS, a po zmianie przepisów zostało również zwolnione z zaliczek na podatek dochodowy. W rezultacie kwota brutto określona w umowie będzie jednocześnie kwotą do wypłaty. Zleceniodawcy również mogą zacząć chętniej poszukiwać młodych osób do świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia ze względu na brak kosztów innych, jak wypłacona pensja.