Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- zmiany wysokości niektórych opłat sądowych i opłat kancelaryjnych od dnia 21 sierpnia 2019 r.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

informujemy o zmianie wysokości niektórych opłat sądowych i opłat kancelaryjnych od dnia 21 sierpnia 2019 r.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, już od dnia 21 sierpnia 2019 r. w życie wejdą zmiany dotyczące opłat sądowych oraz opłat kancelaryjnych. Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany:

OPŁATY SĄDOWE:

1. Opłata o sprawach o roszczenia pieniężne/odzyskanie należności:

DOTYCHCZAS: Nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5 000 złotych.

PO NOWELIZACJI: W zależności od wartości przedmiotu sporu:

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;

2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;

3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;

4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;

5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;

6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;

7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

2. Opłata w sprawach o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji:

DOTYCHCZAS: Brak odrębnej regulacji.

PO NOWELIZACJI: Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2 000 złotych.

3. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej:

DOTYCHCZAS: 40 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych, 300 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 10 000 złotych.

PO NOWELIZACJI: 1/5 opłaty od pozwu.

4. Opłata od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego
w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia:

DOTYCHCZAS: Brak odrębnej regulacji.

PO NOWELIZACJI: 100 złotych.

OPŁATY KANCELARYJNE:

1. Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia:

DOTYCHCZAS: 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

PO NOWELIZACJI: 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

2. Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia:

DOTYCHCZAS: 15 złotych za zapis.

PO NOWELIZACJI: 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

3. Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy:

DOTYCHCZAS: 1 złoty za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

PO NOWELIZACJI: 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.