Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Kilka słów o wyroku KIO z dnia 1 lutego 2019 r. sygn. akt KIO 55/19 w zakresie kryteriów oceny ofert

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Kilka słów o wyroku KIO z dnia 1 lutego 2019 r. sygn. akt KIO 55/19 w zakresie kryteriów oceny ofert

 

Stanowisko KIO przedstawione w wyroku z dnia 1 lutego 2019 r. sygn. akt KIO 55/19 wskazuje, iż kryterium oceny ofert powinno mieć przełożenie na wyższy walor otrzymanego świadczenia, a istota kryterium oceny ofert powinna sprowadzać się do oceny dokonywanej pod kątem waloru, jakie niesie ono dla przedmiotu zamówienia. Przyjęcie, iż warunki udziału w postępowaniu mają gwarantować udział wykonawców zdolnych do jego realizacji, powoduje, że ich spełnienie stanowi niezależny od oceny oferty element weryfikacji podmiotowej wykonawcy.

Przedmiotowa sprawa, rozstrzygnięta przez KIO, dotyczyła kryterium, według którego Zamawiający przyzna 30 punktów za jedną dodatkową śmieciarkę ponad wymaganą w opisie warunku udziału w postępowaniu. Z uwagi na zaniżone wymagania minimalne, jakie powinni spełniać wykonawcy składając ofertę, Odwołujący zakwestionował to kryterium, wskazując, iż nie będzie miało wpływu na jakość świadczonej usługi. Ponadto, w świetle wiarygodności technicznej wykonawcy, jako naruszające art. 91 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Ustawa) nie powinno być stosowane. Odwołujący wniósł o jego usuniecie z zapisów SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Uwzględniając odwołanie w tym zakresie Izba miała na uwadze treść art. 91 ust. 3 Ustawy, w którym wyłączono możliwość oceny wiarygodności technicznej wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert. Zgodnie z postanowieniem Ustawy kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. W sprawie nie budziło wątpliwości, że przedstawiony sprzęt – pojazdy specjalne (tj. śmieciarki), opisane w ramach warunku udziału w postępowaniu, miały potwierdzać zdolności techniczną wykonawcy do świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych. Zamawiający ustalając na poziomie minimalnym warunek udziału w postępowaniu wymaga dysponowania łącznie trzema pojazdami, które nie muszą spełniać normy emisji spalin Euro IV, co stanowi dodatkowe kryterium oceny oferty opisane jako „Aspekt środowiskowy”. Odwołujący wskazał słusznie, iż przyjęcie jako kryterium oceny oferty dysponowania dodatkową śmieciarką prowadziło wprost do naruszenia art. 91 ust. 3 Ustawy, ponadto faktycznie nie miało przełożenia na ocenę jakości świadczenia usługi, a Zamawiający nie wykazał, w jaki sposób dodatkowy pojazd miałby wpływać na podniesienie standardu przedmiotu zamówienia. Ilość sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy nie została w sposób sztywny narzucona i pozostawiona została do indywidualnej oceny wykonawcy na etapie realizacji umowy. Przyjmując stanowisko Zamawiającego, w którym przekonywał, iż warunek udziału w postępowaniu uwzględnia minimalną ilość sprzętu potrzebną do wykonania usługi, zaoferowanie dodatkowego pojazdu mogłoby mieć wyłącznie znaczenie na etapie oceny oferty. Jeżeli w praktyce pojazd ten nie będzie musiał być wykorzystany dla zapewnienia właściwego świadczenia usługi, to wykonawca nie będzie miał potrzeby angażowania dodatkowego sprzętu, który w tym samym czasie mógłby być skierowany do realizowania innej umowy.

Podsumowując stanowisko Izby, wskazać należy, że błędne było ustanowienie kryterium oceny ofert odnoszącego się do wiarygodności technicznej wykonawcy. Wiarygodność tę Zamawiający ocenia w ramach wyznaczonego warunku udziału w postępowaniu w trybie oceny jego spełniania. W świetle powyższego Izba uwzględniła odwołanie i nakazała usunięcie z kryterium oceny ofert dodatkowy sprzęt, co ma dalszy skutek w postaci konieczności zmodyfikowania wag pozostałych kryteriów oceny.