Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- zmiany w Prawie Zamówień Publicznych od dnia 4 maja 2019 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

zmiany w Prawie Zamówień Publicznych od dnia 4 maja 2019 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych od dnia 4 maja 2019 r. powinni stosować zmiany dotyczące przetwarzania danych osobowych w zamówieniach, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730, dalej „Ustawa”).

Na podstawie art. 72 Ustawy, do ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone zostały m. in. następujące zmiany w:

Art. 8 ust. 5 PZP

- dodano przepis, który ogranicza zasadę jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa;

Art. 8a PZP

- dodano przepis dotyczący sposobu spełnienia przez zamawiających obowiązku informacyjnego, tj. w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy;

- dodano przepis, który modyfikuje sposób stosowania art. 15 RODO, przyznając zamawiającemu prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;

- dodano przepis, zgodnie, z którym skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie będzie mogło skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP;

- dodano przepis, zgodnie, z którym wystąpienie z żądaniem z art. 18 RODO nie będzie ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- dodano przepis, który nakłada na zamawiającego obowiązek przetwarzania danych osobowych nie tylko na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, ale również po jego zakończeniu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;

- dodano przepis, który przewiduje wymóg nadania pisemnych upoważnień osobom, które będą przetwarzały dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, jak również wprowadzono obowiązek zobowiązania ich do zachowania tych danych w poufności;

Art. 97 PZP

- dodano m. in. przepisy dotyczące kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych (na etapie przechowywania) zawartych w protokole oraz załącznikach, bowiem określono, że przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający będzie mógł żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Dodatkowo uregulowano, że zasada jawności, protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych szczególnych kategorii zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

art. 143e PZP

- dodano przepis, który wprowadza obowiązek zamieszczenia w umowie postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, jak również określono, do jakich danych osobowych ma w takim przypadku prawo dostępu zamawiający.

Zamawiający powinni zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, aby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były prowadzone w sposób zgodny z RODO.