Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Czy realizacja prawa dostępu do danych osobowych jest bezpłatna?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Czy realizacja prawa dostępu do danych osobowych jest bezpłatna?

Prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, przeniesienia bądź sprostowania są niektórymi
z praw przysługujących na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. RODO). Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, zatem administrator nie ma prawa żądać opłaty od osób, których dane przetwarzają. Dopuszczenie przez administratora danych osobowych przymusu uiszczania opłat przez osoby, których dane przetwarza, jest działaniem na ich niekorzyść, jednocześnie uznanym za wypełniającym znamiona czynu z art. 286 Kodeksu karnego, tj. oszustwa.

Mimo jasno określonego prawa, jedna ze spółek działająca na terenie Polski zażądała dokonania opłaty w wysokości 200,00 zł za usunięcie wpisu na swoich stronach internetowych, mając ich kilkanaście. W bazie znajdują się dane osobowe prawników, lekarzy, przedsiębiorców, bądź fachowców. W ocenie Prezesa UODO taki czyn jest nie tylko naruszeniem przepisów RODO, ale również Kodeksu karnego (jak wyżej). Do Prokuratora Generalnego zostało złożone zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienie przestępstwa.

A co z dokumentacją medyczną?

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej Pacjenta, zapewniając ochronę danych osobowych. Dokumentacja ta jest udostępniana:

- do wglądu (w tym również do baz danych);

- poprzez sporządzenie odpisu, kopii, wyciągu bądź wydruku;

- poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru, z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;

- za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

- na nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości regulowanej przez art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 t.j.) (dalej: „Ustawa”).

Podsumowując, korzystanie z prawa dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, przeniesienia bądź sprostowania jest bezpłatne, jednakże wyjątek stanowi dostęp do dokumentacji medycznej, który na mocy art. 28 Ustawy może być udostępniany za opłatą.