Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE - Informujemy, że Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że sędzia posiadający kredyt we frankach może orzekać w sprawie frankowej

 

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że sędzia posiadający kredyt we frankach może orzekać w sprawie frankowej

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV CSK 279/18 wyjaśnił, że sędziowie, którzy mają kredyty we frankach nie są zobowiązani do wyłączenia się od orzekania w takiej sprawie. Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawę z powództwa Santander Banku (dawniej Bank Zachodni WBK). Bank wypowiedział umowę kredytu hipotecznego i zażądał zwrotu 245.000,00 zł od pozwanej.  Sądy obu instancji uznały, że umowa zawierała niedozwolone klauzule. Po ich usunięciu zaś kredyt byłby odfrankowiony. W praktyce oznaczałoby to, że pozwana ma nadpłatę w spłacie rat, a zatem nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy. Powód podniósł m.in., że w sprawie nie wyłączyli się sędziowie frankowicze, co ma wpływ na wynik postępowania. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną banku, ale z innych powodów niż brak wyłączenia sędziów i jednocześnie stwierdził, że nie ma podstaw do wyłączenia od orzekania sędziów, którzy mają zawarte umowy kredytowe we frankach.

Sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Przesłanka wyłączenia jest dość szeroka i subiektywna, dlatego też ww. wyrok Sądu Najwyższego będzie miał znaczenie przy prowadzonych przez sędziów postępowaniach pod kątem oceny bezstronności sędziego.