Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE - Funkcjonowanie RODO w przedsiębiorstwie cz. XX

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

FUNKCJONOWANIE RODO cz. XX

 

O możliwości wyznaczenia Zastępcy Inspektora Ochrony Danych Osobowych od dnia 04 maja 2019 r.


Od dnia 4 maja 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Na jej podstawie do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych dodano art.11a, na podstawie którego podmiot, który wyznaczył inspektora, może już wyznaczyć osobę zastępującą inspektora w czasie jego nieobecności, z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w art. 37 ust. 5 i 6 RODO.

Jeżeli zostanie wyznaczony Zastępca Inspektora Ochrony Danych, to będzie On mógł wykonywać obowiązki IOD w czasie jego nieobecności. Do Zastępcy IOD stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Inspektora.

Podmiot, który wyznaczył osobę zastępującą Inspektora jest zobowiązany zawiadomić Prezesa Urzędu o jego wyznaczeniu w trybie określonym w art. 10 ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w terminie 14 dni od dnia wyznaczenia, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Zastępcy IOD. Zawiadomienia sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Tryb zawiadomienia o wyznaczeniu Zastępcy jest tożsamy z trybem zawiadomienia o wyznaczeniu Inspektora.

Podmiot, który wyznaczył zastępcę IOD jest zobowiązany także udostępnić jego dane na swojej stronie internetowej, a jeżeli nie prowadzi własnej strony internetowej, w sposób ogólnie dostępny w miejscu prowadzenia działalności.