Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE - Funkcjonowanie RODO w przedsiębiorstwie cz. XVIII

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

FUNKCJONOWANIE RODO cz. XVIII

 

Jak stosować RODO w udostępnianiu informacji gospodarczych?

 

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 3 kwietnia 2019 r. Ustawodawca postanowił wprowadzić na tej podstawie zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych.

RODO co do zasady ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych dłużników przez biuro informacji gospodarczej z wyjątkami, które niebawem wejdą w życie. Biuro informacji gospodarczej będzie zobowiązane poinformować odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe o ich sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych w ograniczonym zakresie, określonym w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych, jeżeli nie upłynie 90 dni od dnia ich otrzymania przez odbiorcę (art. 19 RODO), a ponadto nie będzie możliwe skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.

O powyższych ograniczeniach biuro informacji gospodarczej będzie zobowiązane poinformować osobę, której dane dotyczą, najpóźniej przy pierwszej czynności skierowanej do tej osoby.

Do przetwarzania danych osobowych przez wierzycieli w związku z przekazaniem do biura informacji gospodarczych o dłużniku, będącym osobą fizyczną, nie będzie możliwe wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. Wierzyciel będzie zobowiązany do poinformowania dłużnika o tym ograniczeniu w wezwaniu go do zapłaty.

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do przechowywanych przez biuro danych osobowych ich dotyczących na zasadach określonych w RODO. Ustawodawca określił, że wysokość opłat, które biuro może pobrać zgodnie z RODO, określać powinien cennik, uchwalany przez zarząd biura. Istotne, że dostęp do danych dla dłużników, będących konsumentami będzie bezpłatny, jeżeli następować będzie nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi, dostęp do danych podlegać będzie opłacie zgodnie z obowiązującym w biurze cennikiem, która nie powinna być wyższa niż 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.