Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE - Ułatwienia w przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy od dnia 16 marca 2019 r.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

 

Informujemy o ułatwieniach w przedłużeniu prawa ochronnego na znak towarowy
od dnia 16 marca 2019 r.

 

Dzięki obowiązującej od 16 marca 2019 r. nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej w celu przedłużenia ochrony znaku towarowego wystarczające jest wniesienie opłaty na kolejny okres ochrony ze wskazaniem numeru znaku. Opłatę tę uiścić może osoba uprawniona bądź osoba ustawowo lub umownie upoważniona przed końcem upływającego czasu (10 lat), ale nie wcześniej niż na rok przed jego upływem.

Należy mieć na uwadze, iż wnioski w sprawie przedłużenia ochrony znaku towarowego złożone przed dniem 16 marca 2019 r. będą rozpatrywane według dotychczas obowiązujących przepisów, czyli należy oczekiwać na decyzję w sprawie złożonego wniosku o przedłużenie ochrony znaku towarowego.

Urząd Patentowy poinformował, iż będzie powiadamiał właścicieli znaków towarowych (bądź osoby upoważnione), że dziesięcioletni okres ochronny dobiega końca, z półrocznym wyprzedzeniem. Jednakże nieotrzymanie takiej informacji nie zwalnia z wymogu wniesienia opłaty celem przedłużenia ochrony znaku towarowego.

Opłaty

Opłata za przedłużenie ochrony znaku towarowego na kolejne 10 lat, za każdą klasę towarową, wynosi 400,00 zł, bądź 520,00 zł (400,00 zł + 30 %) jeżeli opłata jest wniesiona w sześciomiesięcznym terminie po upływie poprzedniego okresu ochrony.

Istnieje możliwość przedłużenia ochrony jedynie dla części towarów bądź usług - w tym przypadku
w tytule przelewu należy wskazać numery klas towarów i usług, dla których ma zostać przedłużona ochrona. Jeśli nie jest to możliwe, należy wystosować pismo do Urzędu Patentowego, z którego jasno będzie wynikać żądany zakres ochrony.