Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Czy od 2019 r. wycinka drzewa na terenie przedsiębiorstwa wymaga uzyskania zezwolenia?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

 

Czy od 2019 r. wycinka drzewa na terenie przedsiębiorstwa wymaga uzyskania zezwolenia?

 

Po ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z dnia 01 stycznia 2019 r. przepisy dotyczące ingerencji w ekosystem zostały uporządkowane.

W myśl art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu
z terenu nieruchomości, bądź jej części może nastąpić po wydaniu zezwolenia z wniosku posiadacza nieruchomości (za zgodą właściciela nieruchomości, jeżeli nieruchomość nie należy do posiadacza). Zasada ta nie dotyczy osób fizycznych, które usuwają drzewa bądź krzewy z terenu nieruchomości na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem odpowiadając na pytanie: tak, wycinka drzewa na terenie przedsiębiorstwa wymaga uzyskania zezwolenia, o ile drzewo zostanie wykorzystane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. dalsza sprzedaż).

Niezależnie od powyższego, jeżeli zaistnieje potrzeba usunięcia drzewa na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, uzyskania zezwolenia na wycinkę będą wymagały okazy drzew, których obwody pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekroczą wymiary:

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zezwolenie

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa bądź krzewu z terenu nieruchomości powinno zawierać: imię
i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, na której znajduje się drzewo/krzew do usunięcia oraz rysunek/mapkę, określającą położenie drzewa/krzewu na terenie nieruchomości. Wzór takiego zgłoszenia można pobrać ze strony urzędu właściwej gminy.

Po dokonaniu zgłoszenia urząd przyśle wyznaczoną osobę celem dokonania oględzin, która zobowiązana jest do ustalenia nazwy gatunku drzewa/krzewu oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm od ziemi (w przypadku gdy na tej wysokości: drzewo posiada kilka pni- mierzy się obwód każdego z pnia; nie posiada pnia - mierzy się obwód pnia poniżej korony drzewa).

Gmina ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin. Przed upływem 14-dniowego terminu może zostać wydane zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli sprzeciw nie zostanie wniesiony, można usunąć drzewo/krzew, objęte wnioskiem. Zezwolenie ważne jest 6 miesięcy od daty wydania. Po upływie tego terminu, w przypadku nieusunięcia drzewa/krzewu, jego usunięcie może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia
i uzyskaniu nowego zezwolenia.