Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Istotne zmiany na rynku obligacji od dnia 01 lipca 2019 roku

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy o istotnych zmianach na rynku obligacji od dnia 01 lipca 2019 roku.

Już od dnia 01 lipca 2019 roku na mocy ustawy z dnia 09 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: „Ustawa”) dojdzie do zmian na rynku obligacji.

Obowiązek rejestracji w KDPW

Wszystkie obligacje korporacyjne i dłużne papiery wartościowe zostaną objęte obowiązkiem rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), bądź w spółce, której KDPW powierzy wykonywanie tego rodzaju czynności. Wszystkie obligacje rejestrowane po 01 lipca 2019 r. nie będą mogły mieć formy dokumentu.

Agent emisji

W przypadku niepublicznej emisji obligacji, każdy emitent będzie zobowiązany do powołania agenta emisji. Agentem emisji może być tylko firma inwestycyjna, która jest uprawniona do prowadzenia rachunku papierów wartościowych, bądź bank powierniczy, aczkolwiek nie będzie mogła nim być jednostka w jakikolwiek sposób powiązana z emitentem.

Do obowiązków agenta emisji należeć będą:

  1. weryfikacja spełniania przez emitenta wymogów dotyczących emisji papierów wartościowych;
  2. weryfikacja zgodności działań emitenta z wymogami dotyczącymi oferowania papierów wartościowych;
  3. weryfikacja spełniania przez papiery wartościowe oraz przez ich emitenta warunków rejestracji w depozycie papierów wartościowych określonych w regulaminie;
  4. utworzenie ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych;
  5. pośredniczenie w zawieraniu przez emitenta umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w szczególności udzielanie emitentowi niezbędnej pomocy w zakresie ustalenia i przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia tej umowy.

Działalność agenta emisji (bądź kogokolwiek działającego w imieniu i na rzecz emitenta lub agenta emisji) obwarowana jest sankcjami, jakie mogą zostać na niego nałożone za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, w postaci grzywny w wysokości do 2 milionów złotych.

Inne zmiany

Ustawa przewiduje także zmiany w zakresie przejmowania banków, składu Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej funkcjonowania. Kolejną zmianą w przypadku obligacji zarejestrowanych przez emitenta w innym systemie informacji niż depozyt papierów wartościowych będzie obowiązek przekazywania KDPW informacji o emitowanych obligacjach w terminie 15 dni od dnia dokonania emisji.

Obligacje wyemitowane przed 01 lipca 2019 r.

Obligacje wyemitowane przed dniem 01 lipca 2019 r. będą nadal ważne, a zastosowanie do nich będą miały dotychczasowe przepisy, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania informacji dotyczących obligacji do KDPW do dnia 31 marca 2020 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku).