Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Kiedy szkolenie okresowe nie jest wymagane?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

W odniesieniu do zmian Kodeksu pracy obowiązujących od dnia 01 stycznia 2019 r.

odpowiadamy na pytanie kiedy szkolenie okresowe nie jest wymagane?

Pakiet MŚP to rozwiązania mające na celu wprowadzenie uproszczeń dla przedsiębiorców
w prawie podatkowym i gospodarczym. Ustawa z dnia 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza zmiany do 34 aktów prawnych, w szczególności w zakresie sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Jedną ze zmian dokonanych przez nowelizację jest ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach o tzw. najniższych wskaźnikach wypadkowości i warunkach środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

W przypadku, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjno-biurowym, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności są określone w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Zmiana dokonana z dniem 01 stycznia 2019 r. obejmie pracowników działu administracyjno-biurowego, zatrudnionych u pracodawcy, który został zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż III kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS:

  • Jeżeli pracodawca został zakwalifikowany do nie wyższej niż trzeciej kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ZUS, i zatrudnia do 50 pracowników nie będzie musiał zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP;
  • Ustawa podnosi także próg liczby pracowników z 20 do 50, do którego pracodawca nie będzie musiał zatrudniać specjalisty od BHP, pod warunkiem zakwalifikowania się do nie wyższej niż ww. III kategorii ryzyka.

Dzięki nowym regulacjom obniżą się koszty funkcjonowania pracodawców działu administracyjno-biurowego, wynikające z zakupu usługi oraz przeprowadzenia szkoleń BHP.