Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Zmiany zasad korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

informujemy o zmianie zasad korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej

Wydłużenie okresu wydatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o PIT od dnia 01 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy okres wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Dotychczas okres wynosił do 2 lat, obecnie wynosi on do 3 lat. Aby nie trzeba było płacić podatku dochodowego od osób fizycznych od sprzedaży nieruchomości to w tym ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego m.in. poprzez nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabycie gruntu pod budowę, rozbudowa lub remont.

Nowy rodzaj wydatków upoważnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

Wydatki na budowę, adaptację, przebudowę, rozbudowę lub remont lokalu, poniesione zanim podatnik zyska do niego tytuł prawny również upoważniają go do skorzystania z ulgi, pod warunkiem, że stanie się on właścicielem tego lokalu przed upływem terminu ustawowego 3 lat.

Zmiany w warunkach zbycia nieruchomości nabytej w ramach spadku

Do końca 2018 roku przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości lub określonych praw majątkowych powstawał, gdy zbycie nieruchomości nastąpiło przed upływem 5 lat liczonych od końca roku, w którym miejsce miało nabycie nieruchomości przez spadkobiercę. Od dnia 01 stycznia 2019 r. w przypadku zbycia nieruchomości bądź określonych praw majątkowych nabytych w drodze spadku, okres 5 lat będzie liczony od daty nabycia (lub wybudowania ich) przez spadkodawcę.

Koszty podatkowe - co można do nich zaliczyć od dnia 01 stycznia 2019 r.?

Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami podatkowymi przy zbyciu nieruchomości bądź określonych praw majątkowych nabytych m.in. w drodze spadku były tylko udokumentowane nakłady, które przyczyniły się do zwiększenia wartości nieruchomości (bądź prawa majątkowego), poczynione w czasie jej posiadania oraz kwota poniesionego podatku od spadków i darowizn. Nowelizacja wprowadziła możliwość zaliczenia do tych kosztów również koszty nabycia (wytworzenia) tej nieruchomości (lub określonego prawa majątkowego) poniesionych przez spadkodawcę oraz długów i ciężarów spadkowych. Te ostatnie będą mogły być zaliczone do kosztów pod warunkiem ich realnej spłaty. Podatnik będzie mógł uwzględnić w kosztach podatkowych długi i ciężary spadkowe poniesione zarówno przed, jak i po uzyskaniu przychodu, a także po złożeniu zeznania PIT-39.

Wprowadzone zmiany ułatwiają podatnikom skorzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W przypadku jakichkolwiek dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.