Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- nowa definicja znaku towarowego już od 14 stycznia 2019 r.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że już 14 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowa definicja znaku towarowego.

Rada Ministrów z dniem 11 grudnia 2018 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowelizacja ta była niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia dyrektywy unijnej nr 2015/2436, która ma na celu zbliżenie ustawodawstw państw Unii Europejskiej, dotyczących znaków towarowych.

Nowe brzmienie definicji znaku towarowego

Od 14 stycznia 2019 r. za znak towarowy będzie uznawane każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od innego, z możliwością przedstawienia takiego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający jednoznacznie ustalić przedmiot ochrony udzielonej na ten znak. Zmiana ta wynika z postępu technologicznego, wynikiem czego występuje pojęcie „nietradycyjnego znaku towarowego”, którym może być m.in. znak zapachowy, dźwiękowy, hologram.

Reasumując, znak towarowy będzie mógł być przedstawiony dowolną techniką, pod warunkiem, że forma przedstawienia jest precyzyjna, samodzielna, jasna, trwała, zrozumiała oraz obiektywna.

Zmiany w przedłużaniu praw ochronnych na znaki towarowe

Obecnie przedłużenie praw ochronnych na znaki towarowe wymaga złożenia pisemnego wniosku oraz wydania decyzji. Po wprowadzeniu zmian wystarczające będzie wniesienie opłaty na kolejny okres ochronny przez uprawnionego bądź osobę umownie lub ustawowo upoważnioną. Urząd Patentowy zobowiązany będzie informować o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty za kolejny okres ochronny znaku towarowego.