Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Innovation Box

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

kilka słów o Innovation Box, czyli rozwiązaniu typu Patent Box, obowiązującym już od 01 stycznia 2019 r.

Czym dokładnie jest Innovation Box?

Innovation Box to ulga podatkowa o preferencyjnej stawce w wysokości 5% (zamiast 19%) od dochodów uzyskanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, tj. z wytworzonego, rozwiniętego lub ulepszonego przez przedsiębiorcę innowacyjnego i opatentowanego rozwiązania w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach (m.in. Wielkiej Brytanii, Francji czy Holandii) pod nazwą Patent Box.

Celem Innovation Box jest zachęcenie przedsiębiorców do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, ich ochrony prawnej oraz czerpania z nich zysku. Podatek ten będzie rozliczany w rocznej deklaracji podatku dochodowego.

Co należy zrobić, by skorzystać z Innovation Box?

By skorzystać z preferencyjnego opodatkowania, rozwiązanie (wynalazek) musi być chronione jednym z zawartych w katalogu kwalifikowanych praw: prawa do wynalazku (patenty), prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt, prawa z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczone do obrotu, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawa ochronne na wynalazek, dodatkowe prawa ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin, prawa do programu komputerowego, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

W myśl art. 24d ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, ww. prawa podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych (których stroną jest Rzeczpospolita Polska lub Unia Europejska), których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Innovation Box przysługuje również wtedy, gdy zostało dokonane zgłoszenie i istnieje ekspektatywa ochrony.

Określenie dochodu z praw

Dochodem z ww. praw będą np. dochód ze sprzedaży prawa, należności z umowy licencyjnej, odszkodowanie za naruszenie prawa.

Ustalenie dochodu w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie sprzedawał produkt, a w cenie będzie zawarte chronione rozwiązanie technologiczne, będzie polegało na wyodrębnieniu części, która przypada na chronioną innowację (należy wtedy zastosować metodę ustalenia dochodu na zasadach cen transferowych). W przypadku niemożności ustalenia wysokości dochodu przypadającego na poszczególne prawa, obliczenie dochodu będzie możliwe dla tego samego rodzaju produktu lub usługi (bądź ich grup), w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.

Ważnym elementem, wpływającym na wielkość preferencji osiąganej z Innovation Box będzie poziom zaangażowania przedsiębiorcy lub podmiotów niepowiązanych w wytworzenie, ulepszenie bądź rozwinięcie innowacji. Przewidziany został odpowiedni wzór (z dodatkową premią za własną aktywność), który powinien zostać zastosowany przy kalkulacji podatku.

Szczegółowa ewidencja rachunkowa - czy jest konieczna?

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z Innovation Box będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, wraz z powiązaniem ponoszonych kosztów prac rozwojowo-badawczych, z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej, wynikającej z przeprowadzenia tych prac.