Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Już od 1 stycznia 2019 r. zmiany w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

informujemy, że z dniem 01 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się z mocy prawa w prawo własności tych gruntów, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów [dalej: „Ustawa”].

Jakie grunty zostaną przekształcone?

Przekształcone zostaną nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lubmieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub o których mowa powyżej zabudowanymi również budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie z mocy prawa nie dotyczy jednak gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie portów i przystani morskich w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Co to oznacza dla użytkownika wieczystego?

Użytkownik wieczysty stanie się właścicielem gruntów, z których obecnie korzystał na podstawie prawa użytkowania wieczystego. Jeżeli użytkownik wieczysty jest cudzoziemcem, to w przypadku, gdy zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagane jest zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości, przekształcenie nastąpi z dniem, w którym to zezwolenie stanie się ostateczne.

Użytkownik wieczysty otrzyma z urzędu lub na wniosek zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. W zaświadczeniu znajdować się będzie informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia jednorazowej opłaty i zasadach jej wnoszenia. Takie zaświadczenie jest podstawą do dokonania zmian w księdze wieczystej. Właściwy organ przekaże zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej, w terminie 14 dni od dnia jego wydania. Sąd dokona z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową w księgach wieczystych.

Co do zasady wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Wysokość opłaty jest ustalana przez właściwe organy administracji publicznej. Dodatkowo jest możliwość uzyskania bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w wysokości określonej w Ustawie. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty przekszałceniowej może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar  jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat od dnia przekształcenia. Jeżeli nieruchomość była własnością jednostek samorządu terytorialnego, to o możliwości udzielenia bonifikaty i jej wysokości decydują właściwe organy tych jednostek, w rezultacie użytkownik wieczysty powinien zweryfikować uchwały odpowiednich organów, w obszarze właściwości których położona jest dana nieruchomość zabudowana na cele mieszkaniowe. Opłata należna za rok 2019 będzie wnoszona w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, chyba że zostanie zgłoszony zamiar dokonania opłaty jednorazowej.

Czy po dniu 01 stycznia 2019 r. możliwe będzie ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu na cele budowlane?

Co do zasady od dnia 01 stycznia 2019 r. nie będzie możliwe oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na budownictwo mieszkaniowe, z wyjątkiem realizacji roszczeń o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste oraz ustanowienia użytkowania wieczystego w ramach gospodarowania nieruchomościami przez Krajowy Zasób Nieruchomości.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią!