Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- obowiązki pracodawcy, związane z utworzeniem PPK

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

o obowiązkach pracodawcy, związanych z utworzeniem pracowniczych planów kapitałowych.

Jakie nowe obowiązki zgodnie z ustawą z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych zostaną nałożone na pracodawcę?

Pracodawca będzie zobowiązany w szczególności do utworzenia PPK, zapisania pracowników do PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK, jak również do zapisywania nowo zatrudnionych osób do PPK.

Obowiązek utworzenia PPK

Utworzenie PPK polega na podjęciu przez pracodawcę decyzji (w porozumieniu z działającymi u tego pracodawcy związkami zawodowymi lub reprezentacją osób zatrudnionych) o wyborze instytucji finansowej, która będzie gromadziła i zarządzała środkami wpłacanymi na PPK. Konieczne będzie zawarcie z tym podmiotem umowy o zarządzanie PPK, a następnie zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz uczestników PPK.

Oferowanie PPK będzie możliwe tylko przez podmioty licencjonowane, umieszczone w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.

O tym kto jest zobowiązany do utworzenia PPK i w jakim terminie informowaliśmy w poprzednim artykule dostępnym tutaj.

Obowiązek zapisania pracowników do PPK

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne dla pracownika. Jednak po podpisaniu umowy o zarządzanie PPK z podmiotem zarządzającym PPK, każdy pracownik w wieku do 55 lat automatycznie stanie się uczestnikiem PPK. Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, będą mogli sami podjąć decyzję czy do PPK chcą przystąpić i złożyć wniosek w tym zakresie do pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany do poinformowania pracowników, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, o możliwości złożenia przedmiotowego wniosku.

Obowiązek finansowania i dokonywania wpłat do PPK

Obowiązkiem pracodawcy będzie nie tylko dokonywanie wpłat do PPK (wysokości wpłat opisywaliśmy w poprzednim artykule dostępnym tutaj]), ale też prawidłowe obliczenie wysokości kwoty danej wpłaty i terminowego przekazania jej do podmiotu zarządzającego PPK. Pracodawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z fizycznym naliczeniem i przekazaniem wpłat. Poza powyższymi obowiązkami, pracodawca nie uczestniczy w jakichkolwiek innych przepływach pieniężnych w ramach PPK (np. wycofanie środków PPK przez uczestnika, zmiana pracodawcy etc.).

Obowiązki związane z osobami nowo zatrudnionymi

Obowiązkiem pracodawcy względem nowo zatrudnionych osób będzie zapisanie ich do PPK (poprzez zawarcie w imieniu i na rzecz takiej osoby umowy o prowadzenie PPK) po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, lecz nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK

Ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych nie stosuje się:

  1. w przypadku osoby fizycznej, która jest pracodawcą, ale zatrudnia pracownika w zakresie nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. zatrudnienie niani do dziecka)
  2. do prowadzenia przez pracodawcę Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), w ramach którego odprowadzane są składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, ale pod warunkiem, że do PPE przystąpiło minimum 25% osób zatrudnionych;
  3. do mikroprzedsiębiorcy (tj. podmiotu zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz osiągającego roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą pracodawcy deklarację o rezygnacji z PPK.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji w przedmiotowym temacie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.