Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Prezydent podpisał ustawę z dnia 04 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

informujemy, że Prezydent podpisał ustawę z dnia 04 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), która ma wejść w życie od dnia 01 stycznia 2019 r., co wiąże się z wprowadzeniem nowych obowiązków dla pracodawców. 

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to powszechny system oszczędzania utworzony z przeznaczeniem na wypłaty po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60 roku życia oraz na inne cele określone w ww. ustawie. Ustawodawca w przepisach przejściowych uregulował, że proces wprowadzenia PPK określony w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest uzależniony od wielkości podmiotu zatrudniającego. W rezultacie ww. ustawę stosuje się:

- 01 lipca 2019 r.– do podmiotów zatrudniających co najmniej 250 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.);

- 01 stycznia 2020 r. - do podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób (według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.);

- 01 lipca 2020 r. - do podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.);

- 01 stycznia 2021 r. - do pozostałych podmiotów i całego sektora finansów publicznych (niezależnie od liczby zatrudnionych osób).

W pierwszej kolejności zobowiązanie utworzenia PPK dotyczy dużych podmiotów, ale już teraz warto podjąć odpowiednie działania organizacyjne w zakładzie pracy, aby odpowiednio przygotować się na nowe zobowiązania. Wprowadzenie nowych procedur i rozwiązań wymaga uprzedniego opracowania przemyślanych działań organizacyjno-prawnych.

Kto poniesie koszty finansowania PPK?

Środki gromadzone na PPK mają być finansowane z wpłat dokonywanych przez pracodawcę, pracownika, jak i państwo, co do zasady w następujących wysokościach:

- Pracodawca: 1,5 % wynagrodzenia (z możliwością dobrowolnego zwiększenia do 2,5 %)

- Pracownik: 2 % wynagrodzenia (z możliwością zadeklarowania wpłaty dodatkowej w wysokości 2 % wynagrodzenia)

- Państwo: składka powitalna 250,00 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240,00 zł

Ustawodawca przewidział ulgi dla mniej zarabiających, którzy będą mogli odprowadzać obniżone składki, mniejsze niż 2 % wynagrodzenia (ale nie mniej niż 0,5 %), jeżeli wynagrodzenie pracownika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczy kwoty odpowiadającej 120 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W rezultacie powyższego, ustawodawca przewidział również zmianę art. 87 § 1 i art. 871 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy w ten sposób, że pracodawca obliczając kwotę wynagrodzenia wolną od potrąceń będzie zobowiązany do jej wyliczenia po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Czy PPK jest dobrowolne?

Dla pracodawcy co do zasady utworzenie PPK jest obowiązkowe. Opis zwolnień z tego obowiązku opublikowany zostanie w następnym wpisie. Dla pracownika uczestnictwo w PPK będzie dobrowolne - wprawdzie każdy pracownik zostanie automatycznie zapisany do PPK, aczkolwiek będzie mógł z niego zrezygnować.

Pracownicy którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli lat 70, sami będą mogli podjąć decyzję, czy chcą przystąpić do PPK.

Czy Kancelaria może pomóc w utworzeniu PPK?

Istotne jest odpowiednie i przemyślane opracowanie procedur i zrozumienie funkcjonowania PPK i PPE. Utworzenie PPK wymaga między innymi zawarcia umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, dlatego zalecane jest wsparcie prawne, które oferujemy w ramach współpracy również w ww. zakresie.