Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- już od dnia 25 listopada 2018 r. obowiązują nowe zasady tymczasowego zarządzania oraz kontynuowania przedsiębiorstwa po śmierci osoby fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”

informujemy, że od dnia 25 listopada 2018 r. obowiązują nowe zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci osoby fizycznej, prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz nowe zasady kontynuowania takiej działalności gospodarczej po jej śmierci.

Na podstawie dotychczasowego stanu prawnego śmierć jednoosobowego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG] co do zasady oznaczała wstrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Nowe przepisy wprowadzone zostały ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej [dalej: Ustawa].

Zarządca sukcesyjny, czyli kto?

Od dnia 25 listopada 2018 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (wpisany do CEIDG) będzie mógł powołać za życia tzw. zarządcę sukcesyjnego, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa po jego śmierci. Zarządca sukcesyjny pozostanie następcą zmarłego przedsiębiorcy do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Jeżeli sam przedsiębiorca nie powoła zarządcy sukcesyjnego za życia, takie uprawnienie będą mieli jego następcy prawni (zgodnie z art. 12 Ustawy), w okresie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Nowe przepisy mają zastosowanie do przedsiębiorców (osób fizycznych) zmarłych po dniu 25 listopada 2018 r.

Zarządca sukcesyjny (przez maksymalnie dwa lata) może pełnić funkcję pracodawcy wobec pracowników, ZUS i Urzędu Skarbowego. Zarządca sukcesyjny może złożyć do organu prowadzącego rejestr wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia "w spadku", wówczas w systemie CEIDG po śmierci przedsiębiorcy pojawi się dodatek „w spadku”. Takie oznaczenie będzie informacją, że zarządca sukcesyjny kontynuuje działalność gospodarczą i będzie posługiwał się zmienioną nazwą firmy z dodatkowym zwrotem „w spadku”. Nie zmieni się natomiast dotychczasowy NIP - pozostanie nim NIP zmarłego przedsiębiorcy, który przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony - wraz z wygaśnięciem uprawnienia do jego powołania.

Jaki wpływ na stosunek pracy ma śmierć pracodawcy (osoby fizycznej)?

W razie śmierci pracodawcy (osoby fizycznej) stosunek pracy co do zasady wygasa. Od dnia 25 listopada 2018 r. na podstawie zmiany art. 632 Kodeksu pracy umowa o pracę z pracownikiem nie wygaśnie w przypadku przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy lub ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy. W takiej sytuacji umowa o pracę z pracownikiem wygaśnie dopiero z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że przed tym dniem nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę. Powoduje to większą gwarancję i stabilność zatrudnienia dla pracowników.

Jeżeli nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci przedsiębiorcy, będącego pracodawcą, umowa o pracę wygaśnie z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, jeżeli na podstawie pisemnego porozumienia spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie uzgodni z pracownikiem, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach do dnia ustanowienia zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Nowa regulacja spowoduje, że stosunki pracy po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG będą mogły być w dalszym ciągu kontynuowane. Istotne, że nowe przepisy mają zastosowanie również do umów o pracę zawartych przed dniem wejścia w życie Ustawy.

Uregulowanie spraw spadkowych po śmierci przedsiębiorcy oraz przejęcie przedsiębiorstwa, w tym pracowników przez spadkobierców, wymaga analizy wielu przepisów, dlatego tak istotne jest wsparcie prawne w tym zakresie.

Potrzebujesz porady prawnej, związanej z uniknięciem problemów związanych z kontynuowaniem działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy? Zapraszamy do skontaktowania się z Kancelarią.