Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- informujemy jakie ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą nowo wybranych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

informujemy jakie ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą nowo wybranych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

Czy to prawda, że jeżeli przedsiębiorca zostanie wybrany wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie będzie mógł prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności?

W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przewidziano, że wójt (burmistrz, prezydent miasta)
i radni nie mogą podejmować dodatkowych działań, które mogą podważyć zaufanie wyborców. Przyjmuje się, że chodzi tu o wszelką aktywność, zarówno o charakterze jednorazowym, periodycznym, jak i ciągłym, przy czym podważenie zaufania wyborców nie musi się wiązać wyłącznie z sytuacjami korupcjogennymi czy deliktowymi. Nie są to jedyne ograniczenia, którymi zostaje związany przedsiębiorca w związku z wyborem na stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Czy osoby wybrane do pełnienia funkcji w ramach samorządu terytorialnego mogą w dalszym ciągu prowadzić działalność gospodarczą?

W przypadku wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zakres obowiązujących go zakazów wynika z ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Przewidziano w niej, że wójt w okresie pełnienia tej funkcji nie może: być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego, być zatrudniony lub wykonywać inne zajęcia
w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność, być członkiem zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, być członkiem zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą, posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10 % akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego.

Jak powinien się zachować nowo wybrany wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku prowadzenia działalności przed wyborem?

W art. 492 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy przewidziano, że jeżeli wójt prowadził działalność gospodarczą przed dniem wyboru, musi zaprzestać jej w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia ślubowania. W razie niezaprzestania działalności gospodarczej przez wójta w ciągu tych trzech miesięcy rada gminy stwierdzi wygaśnięcie jego mandatu, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od upływu tych trzech miesięcy.

Tym samym we wskazanym ustawowym terminie wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej, pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia jego mandatu. Jest to istotna wskazówka dla organów wykonawczych, którzy aktualnie po wygranych wyborach samorządowych składają ślubowania w związku z objęciem funkcji publicznych.