W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE” o aktualnej formie wnoszenia wadium w ramach zamówień publicznych

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

odpowiadamy na pytanie w jakiej formie w postępowaniach wszczętych po dniu 18 października 2018 r., wykonawca powinien przekazać zamawiającemu wadium wnoszone w formie niepieniężnej?

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych od dnia 18 października 2018 r. obowiązkowo komunikacja zamawiającego z wykonawcą powinna być prowadzona z użyciem środków komunikacji elektronicznej, o czym pisaliśmy tutaj:

http://lextra.pl/index.php/pl/aktualnosci/224-z-lextra-przy-kawie-o-prawie-w-jakich-przetargach-zamawiajacy-sa-zobowiazani-do-uzywania-srodkow-komunikacji-elektronicznej-od-dnia-18-pazdziernika-2018-r.

Wykonawca ma możliwość wyboru formy, w jakiej wniesie wadium spośród form wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce wykonawcy dotychczas wybierali najczęściej formę pieniądza, gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej.

W związku z nowelizacją ustawy pojawiły się wątpliwości w jakiej zatem formie należy przekazać zamawiającemu dokument wadium, jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w interpretacji z dnia
17 października 2018 r. wyjaśnił, że wymóg użycia środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 10c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczy wszelkiej komunikacji pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również komunikacji w zakresie przekazywania zamawiającemu dokumentu stanowiącego potwierdzenie wniesienia wadium. W rezultacie wadium w formie niepieniężnej, wystawione na potrzeby postępowań wszczętych po dniu
17 października 2018 r., powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej, czyli w zasadzie w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do wystawienia takiego dokumentu ze strony gwaranta.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych podkreślił ponadto, że wytyczną dla oceny poprawności wniesienia wadium w postaci elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinna być skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań tego wykonawcy zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium.  Co to oznacza dla wykonawcy? Oznacza to, że dokument wadium powinien zostać przekazany przez wykonawcę w takiej postaci, w jakiej został wydany przez gwaranta w oryginale. Ustawodawca nałożył obowiązek wykorzystywania komunikacji elektronicznej, a zatem gwarant powinien wystawić dokument w takiej właśnie formie, aby wykonawca mógł go przekazać (w oryginale) zamawiającemu przy użyciu środków elektronicznej komunikacji, przed terminem składania ofert.

Istotne jest, że zamawiający powinien w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sprecyzować warunki wniesienia wadium. Nieprawidłowe wniesienie wadium ma bowiem spore konsekwencje dla wykonawcy, gdyż może powodować nawet odrzucenie jego oferty. W celu wyeliminowania wątpliwości co do możliwości odrzucenia oferty z uwagi na nieprawidłowy sposób wniesienia wadium np. w niewłaściwej formie, zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powinien jednoznacznie określić w jaki sposób należy prawidłowo wnieść wadium w postaci niepieniężnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają w tym zakresie charakter instrukcyjny, ale na pewno przydatny dla wykonawcy.