Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- W jakich przetargach zamawiający są zobowiązani do używania środków komunikacji elektronicznej od dnia 18 października 2018 r.?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

odpowiadamy na pytanie w jakich przetargach zamawiający są zobowiązani do używania środków komunikacji elektronicznej od dnia 18 października 2018 r.?

Od dnia 18 października 2018 r. zamawiający, inni niż centralni zamawiający, są zobowiązani do używania środków komunikacji elektronicznej, tj. stosowania przepisów, o których mowa w art. 10a-10e ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty progów unijnych. Kwoty progów unijnych wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów. Od dnia 01 stycznia 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

W przypadku zamawiających centralnych obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z użyciem środków komunikacji elektronicznej, bez względu na wartość zamówienia, istnieje już od dnia 18 kwietnia 2017 r.

Przepisy dotyczące obowiązku użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r.

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza od progów unijnych do dnia 31 grudnia 2019 r. zastosowanie mają dotychczasowe zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcą. Dopiero od dnia 01 stycznia 2020 r. elektroniczna komunikacja będzie obowiązkowa we wszystkich zamówieniach, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, bez względu na ich wartość. W rezultacie, dla zamawiającego istotne jest prawidłowe ustalenie wartości zamówienia, które ma wpływ na zastosowanie odpowiednich przepisów.

Co powinni zrobić zamawiający, aby spełnić zobowiązanie do prowadzenia zamówienia z użyciem środków komunikacji elektronicznej?

Zamawiający mogą skorzystać z dostępnych na rynku odpłatnych rozwiązań informatycznych, które umożliwią przeprowadzenie zamówienia publicznego lub z rozwiązań oferowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że trwają prace nad platformą e-Zamówienia. Do czasu jej wdrożenia udostępniony został bezpłatnie dla zamawiających miniPortal, który jest dostępny pod bezpośrednim adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl. W celu skorzystania z funkcjonalności miniPortalu Zamawiający powinien posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz oficjalny adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Instytucji, na którą Wykonawcy będą składali oferty. Wykonawca, aby wziąć udział w elektronicznym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć konto na ePUAP.

Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePuap Wykonawca składa ofertę i prowadzi elektroniczną komunikację z zamawiającym (zakładka Inne sprawy urzędowe –> zamówienia publiczne -> złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja zamawiającego z wykonawcą).

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat funkcjonalności miniPortalu? Zapraszamy na szkolenie w Kancelarii, które poprowadzi radca prawny Ewelina Bobel w dniu 03 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o szkoleniu dostępnych tutaj: https://www.facebook.com/events/2203396613269100/