Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Istotne zmiany w Kodeksie Pracy, które wejdą w życie od dnia 01 stycznia 2019 r.

W ramach dzisiejszego spotkaniaZ LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”

Przekazujemy informację o istotnych zmianach w Kodeksie Pracy, które wejdą w życie od dnia 01 stycznia 2019 r.

Pracodawca będzie mógł prowadzić dokumentację pracowniczą (akta osobowe pracowników) również w postaci elektronicznej. Forma elektroniczna będzie równoważna formie papierowej.

Skrócony zostanie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.

Pracownik będzie miał możliwość odebrania dokumentacji po okresie 10 lat, a jeżeli z tego prawa nie skorzysta, pracodawca będzie musiał zniszczyć dokumentację pracowniczą.

W razie ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w przeciągu 10 lat, pracodawca będzie mógł kontynuować prowadzenie dotychczasowej dokumentacji i nie będzie musiał zakładać nowej.

Dotychczasowa dokumentacja papierowa będzie mogła być zeskanowana i po opatrzeniu podpisem elektronicznym przechowywana już tylko w wersji elektronicznej. Zmiana z wersji elektronicznej na papierową też będzie możliwa poprzez wydrukowanie dokumentów i ich podpisanie.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji oraz możliwości odbioru poprzedniej dokumentacji w terminie 30 dni od dnia przekazania tej informacji. Dotyczy to również byłych pracowników.

Pracodawca będzie miał obowiązek wydania pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na wniosek pracownika, byłego pracownika lub w razie śmierci osobom wskazanym w art. 949 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Wniosek może mieć formę elektroniczną lub pisemną.

Wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika stanie się zasadą. Wypłata do rąk własnych pracownika będzie możliwa tylko na wyraźne pisemne polecenie pracownika.

Wprowadzona zostanie możliwość składania raportów informacyjnych do ZUS, dzięki którym okres przechowywania dokumentacji, dotyczącej świadczeń socjalnych oraz list płac, kart wynagrodzeń i innych dowodów, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty zostanie skrócony do 10 lat. Jeżeli raport nie zostanie złożony, pracodawcy będą dalej mieli obowiązek przechowywania dokumentacji przez 50 lat w stosunku do osób zgłoszonych do ubezpieczenia przed 31.12.2018 r.

Czy już rozpoczęliście procesy przygotowujące wdrożenie powyższych zmian w swoim zakładzie pracy?