Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Jak aktualnie złożyć sprawozdanie finansowe do rejestru przedsiębiorców?

 

ROZPOCZYNAMY CYKL SPOTKAŃ „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”

 

 

W każdy poniedziałek i czwartek zapraszamy Państwa do zapoznania się z AKTUALNOŚCIAMI,
bo WARTO WIEDZIEĆ WIECĘJ!

 

Dzisiaj odpowiadamy na pytanie „Jak aktualnie złożyć sprawozdanie finansowe do rejestru przedsiębiorców?” 

W rezultacie wprowadzonych zmian do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców zostały zobowiązane do składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną. Przedsiębiorca potrzebuje być posiadaczem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. 

Istnieje możliwość BEZPŁATNEGO złożenia sprawozdania finansowego do RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) za pośrednictwem systemu dostępnego po zalogowaniu się na uprzednio założone konto w systemie S24 (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/).

Jeżeli osoba uprawniona do reprezentacji podmiotu nie ma numeru PESEL ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców, to jedyną możliwością jest skorzystanie z portalu S24, który umożliwia złożenie elektronicznie PŁATNEGO wniosku Z30 o wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych (opłata sądowa wynosi 140,00 zł).

 

Co się zmieniło od dnia 01 października 2018 r.?

Od ww. daty uległa zmianie FORMA sporządzenia m. in. rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli przedsiębiorca nie zdążył sporządzić ww. dokumentów w dotychczasowej formie pisemnej do dnia 30 września 2018 r., to będzie zobowiązany do ich przygotowania już w postaci elektronicznej (format xml lub MSR). Dokumenty, które muszą zostać sporządzone w postaci elektronicznej powinny zostać przed zgłoszeniem podpisane elektronicznie zgodnie z ustawą o rachunkowości (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).

 

Co z dokumentami sporządzonymi do dnia 30 września 2018 r., a nie złożonymi w tym terminie?

Ministerstwo Sprawiedliwości uspokaja, że dokumenty finansowe, które zostały sporządzone
w formie pisemnej do dnia 30 września 2018 r., a nie zostały złożone do właściwego sądu w tym terminie, będą mogły zostać złożone w formie kopii z zachowaniem dotychczasowych zasad. Nie ma potrzeby, aby sporządzone do dnia 30 września 2018 r. dokumenty finansowe przekształcać na postać elektroniczną (format xml lub MSR). Nowe obowiązki w zakresie formy dotyczą wyłącznie dokumentów finansowych, które zostaną sporządzone po dniu 01 października 2018 r., a więc w zasadzie dla większości podmiotów będą to dokumenty finansowe sporządzane za rok obrotowy 2018. Jednak w jaki sposób do tego stanowiska podejdą sądy? Wydaje się, że takie podejście jest racjonalne, ale niekoniecznie zbieżne z przepisami przejściowymi, które stanowią, że tylko do dnia 30 września 2018 r. dopuszcza się dołączanie do zgłoszenia lub wniosku kopii dokumentów finansowych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dodatkowym uproszczeniem jest to, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z badania za rok 2018 (sporządzone już w postaci elektronicznej i zamieszczone w RDF) będą automatycznie przesyłane z RDF do Urzędu Skarbowego (Centralnego Rejestru Danych Podatkowych). Przedsiębiorcy w tym roku ostatni raz powinni przekazywać osobno dokumenty finansowe sporządzone w formie papierowej do właściwego Urzędu Skarbowego, gdyż w przyszłym roku dokumenty w postaci elektronicznej z RDF zostaną przekazane przez sąd.